Allmänna Villkor för Stellarlex Juristbyrå AB

1.INLEDNING

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Stellarlex Juristbyrå AB (”Stellarlex”,  ”vi”, ”oss” eller ”vår”) tillhandahåller Er om inte annat skriftligen överenskoms. Genom att  lämna oss nya eller fortsatta instruktioner för vårt uppdrag anses Ni ha accepterat dessa allmänna villkor som utgör avtalsinnehåll mellan Er och Stellarlex. Villkoren gäller, med  reservation för eventuella ändringar, också för sådana tjänster som tillhandahålls efter att  vårt ursprungliga uppdrag har påbörjats.  

Om en skriftlig uppdragsbekräftelse har tillsänts Er i samband med ett uppdrag ska villkoren  i bekräftelsen inneha företrädesrätt framför dessa allmänna villkor om och i det förekommande fall villkoren motsäger varandra. Dessa allmänna villkor kan komma att  ändras av oss med hänsyn till ändringar i regelverk eller ändrade omständigheter i övrigt.  Den gällande versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida, www.stellarlex.com.  Förändringar gäller uppdrag som påbörjas efter det att den senaste versionen av allmänna  villkoren har lagts upp på vår hemsida. 

  1. UPPDRAG OCH TJÄNSTER 

För genomförande av uppdrag kan olika anställda jurister på Stellarlex eller andra  sakkunniga personer komma att arbeta med uppdraget. Vi vill på detta sätt säkerställa att Ni som kund ska erbjudas den expertiskunskap och de resurser som fordras för att utföra  ert uppdrag på ett ändamålsenligt vis. Samverkande advokat eller annan sakkunnig person  kan komma rådfrågas i uppdrag, efter accept från Er. Vi ansvarar för både vårt eget och de  anlitade underkonsulters arbete. 

Ni måste tillhandahålla oss fullständig och korrekt information som fordras för uppdragets  utförande. Ni måste även försäkra att Er personal är tillgänglig för att ge oss den hjälp som behövs för att vi ska kunna genomföra uppdraget inom angiven tid och med kvalité. Under  uppdragets löptid åligger det Er att sörja för att vi får fortlöpande information om  eventuella ändringar i uppdragets förutsättningar. 

Vår rådgivning formas och tillhandahålls efter förhållandena i det enskilda uppdraget vid  tidpunkten för rådgivningen enligt svensk rätt. Således kan Ni ej utgå ifrån att ett visst råd  eller arbetsresultat kan nyttjas i något annat ärende eller dylik situation, än för vilket det  ämnades för. Utkast på arbetsmaterial som vi tillhandahåller Er under uppdragets gång  utgör inte våra slutgiltiga ståndpunkter. Detta innebär att Ni inte kan förlita Er på sådana  utkast. 

Om vi samverkar med andra sakkunniga eller fackmän med ett direkt uppdragsförhållande  med Er, ska dessa betraktas vara oberoende av oss. Vi innehar inte något ansvar för att ha  föreslagit dem till Er, för dem råd och tjänster som de erbjuder Er eller arvoden och/eller kostnader som de fakturerar Er för. 

  1. SEKRETESS, ARKIVERING OCH UTLÄMNANDE AV INFORMATION  

Ert uppdrag, den information som ni lämnar till oss eller kommer till vår kännedom omfattas av sekretess enligt lag.  

I uppdrag där flera klienter är involverade äger vi rätt att distribuera material och annan  information sinsemellan klienterna. I vissa fall kan vi därutöver ha en skyldighet att delge  information till de andra klienterna. Inom ramen för uppdrag där utomstående parter är  anlitade kan vi komma att lämna ut material och information som vi anser vara relevant för  att de ska kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt åt Er.  

Vi kan enligt lag vara förpliktade att tillhandahålla uppgifter till skattemyndigheterna om Ert momsnummer och värde på de utförda tjänsterna om vi inte debiterar mervärdeskatt på de tjänster som vi erbjuder Er.  

Ifall ett uppdrag kommit till känna för allmänheten har vi rätt att offentligt tillkännage vårt deltagande för Er räkning, dock enbart de uppgifter som redan är allmän kända.  

Efter slutförande av ett uppdrag eller på annat sätt uppdrag upphört, kommer vi att i  pappersform eller elektroniskt arkivera i överlag alla handlingar och arbetsresultat som  mottagits och framställts i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att  arkiveras under tidsperioden som är påkallad av uppdragets art och av lag. Om Ni  inkommer med ett önskemål om tömning av en akt i vårt dokumentationssystem kommer  vi att tillgodose Er i den utsträckning som lag tillåter detta. Om arbetet är tidskrävande sker  det mot ersättning. Vi kommer att behålla kopior i någon form.  

När ett uppdrag är avslutat eller på annat sätt upphört kommer vi att tillställa Er alla  originalhandlingar (om vi inte enligt lag är skyldiga att bevara) och behålla kopior för  arkivering. 

  1. PERSONUPPGIFTER OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Stellarlex Juristbyrå AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som  genomförs i byråns verksamhet och byrån följer aktuell dataskyddslagstiftning.  Personuppgifterna som behandlas kan hänföra sig till våra klienter och andra berörda  personer. Syftet med denna behandling är att säkra utförandet av vårt uppdrag. Ni är  införstådda med och godtar att vi, för att kunna genomföra ärendet och följa de rättsliga  krav som ställs bland annat avseende dokumentation och kontroll av identitet, måste  behandla klientens personuppgifter. Information om Stellarlex personuppgiftsbehandling finns i vår Integritetspolicy som är tillgänglig på vår hemsida, www.stellarlex.com.  

Förfrågningar och information om vår behandling av personuppgifter lämnas ut genom att kontakta oss på info@stellarlex.com

  1. ARVODE  

Arvoden vi tar baseras i huvudsak på olika faktorer såsom ärendets svårighetsgrad, den  sakkunskap, erfarenhet och de resurser som uppdraget fodrar, uppdragets värde, de  eventuella risker som vi åtar oss, leveransens tidskrav, åstadkommit resultat och nedlagd  arbetstid. Arvodet anges alltid exklusive mervärdeskatt och kan revideras löpande. På vårt  arvode, våra kostnader och utlägg tillkommer mervärdesskatt i de fall vi är skyldiga enligt  lag. Mervärdesskatt faktureras klienter med hemvist inom EU om inte ett momsnummer  tillhandahålls efter begäran. Om fast arvode har ingåtts gäller det enbart om Ni har gett oss  ett fullkomligt och riktigt informationsunderlag om uppdraget innan avtal om det fasta  arvodet ingicks och att Ni slutför Era skyldigheter i enlighet med dessa allmänna villkor.  

Varje faktura anger förfallodag och vid utebliven betalning faktureras dröjsmålsränta enligt  lag till dess betalningen har kommit oss tillhanda. Vi komma att be om förskott innan vi  inleder och under ett uppdrag, till exempel för arvode och/eller utlägg för kostnader. I de  fall där kostnaderna är av mindre belopp kan vi betala för er räkning och debitera i  efterhand. Inbetalt förskott kommer att justeras gentemot framtida fakturor och  slutbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan justeras uppåt eller neråt. Inbetalt förskott  deponeras på klientmedelskonto och får tas i anspråk vid behov.  

Fakturorna kan komma att vara a conto, del eller slutliga. En a-conto-faktura visar ett uppskattningsbelopp som ska betalas för de tjänster vi genomfört. Om vi fakturerar Er a conto, kommer slutfakturan innehålla totalbeloppet för hela uppdraget eller delar av  uppdraget. Avdrag kommer att ske för arvode som fakturerats a-conto. 

  1. KOMMUNIKATION  

Vi använder oss av olika kommunikationsmedel när vi kommunicerar med våra klienter och  andra som är involverade i ett uppdrag. Vi kommunicerar bland att via telefon, internet och  e-post. Fastän internet och e-post är nyttiga kommunikationsverktyg medför de risker ur  säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi ansvarar ej för sådana risker och godtar  kommunikation via e-post givet att vi inte kan anses skyldiga för någon datakorruption,  avlyssning, obehöriga ändringar, manipulation, virus eller dylikt och inte heller några följder därav. 

Om Ni inte godkänner kommunikation via internet eller e-post för Ert uppdrag ber vi Er att  meddela oss så snart som möjligt. Det är viktigt att notera att ibland når ej elektroniska  meddelanden önskad mottagare. Därför ber vi er att underrätta oss via telefon om Ni  skickar brådskande och viktigt information via e-post för att säkerhetsställa att vi har  mottagit informationen.  

  1. KLIENTIDENTIFIERING OCH PENNINGTVÄTT 

Innan vi åtar oss ett uppdrag, är vi skyldiga enligt lag att kontrollera våra klienters identitet  och ägarförhållanden. Vi är också skyldiga att hålla oss underrättade om ärendet och från  fall till fall även ursprung för medel och andra tillgångar. Vi kommer därför att begära identitetshandlingar för Er och de personer som representerar Er eller Ert bolag,  dokumentation för medel och tillgångar. Enligt lag är vi skyldiga att anmäla misstankar om  penningtvätt och andra brott. Vi är förhindrade att meddela Er om sådana misstankar skulle  föreligga och vi är skyldiga att undanbe oss uppdrag utan att angiva orsak. 

  1. MARKNADSMISSBRUKSDIREKTIVET OCH MARKNADSMISSBRUKS FÖRORDNINGEN  

Vi förutsätter att Ni underrättar oss när vi ska upprätta och föra en insiderförteckning för  att fullgöra Era skyldigheter enligt marknadsmissbruksdirektivet 2014/57/EU (MAD) och  marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (MAR) med kompletterande bestämmelser. Vi kommer att bibehålla varje sådan förteckning i fem år efter att den senast  uppdaterades. Vid begäran tillhandahåller vi Er ett exempel av förteckningen så snart som  möjligt. Det är Ert ansvar att säkerhetsställa att överlämnad insiderförteckning behålls sekret och endast nyttjas för att uppfylla Era skyldigheter enligt gällande regler.  

  1. ANSVARSFÖRSÄKRING, ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING 

Uppdraget har ingåtts mellan Stellarlex Juristbyrå AB och Er, även om, bestämt eller  outsagd, viss person avses genomföra uppdraget. Vi ansvarar för skada som förorsakats Er  endast vid fel eller försummelse vid genomförande av uppdraget. Vi har för verksamheten  anpassad ansvarsförsäkring. Vårt ansvar är avgränsat till ett visst belopp som motsvarar  vad vi mottager från vårt försäkringsbolag enligt ansvarsförsäkringen, till täckande av  skadan inklusive självrisk enligt ansvarsförsäkringen. Förutom vad som nu anges har vi inte  något ansvar och andra påföljder kan inte göras gällande. Om ni har försäkring eller om  försäkring har tecknats för Er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Ni är part  eller förmånstagare, ska vårt ansvar gentemot Er minskas med det belopp som ni kan  uppbära. Detta gäller i den mån det inte strider mot Ert försäkringsavtal eller avtal med  annan tredje part eller dylikt.  

Utomstående rådgivare och andra sakkunniga är att anses oberoende av oss (oansett om  vi har anlitat dem). Vi ansvarar ej för val eller rekommendationer av andra externa rådgivare och fackmän, inte heller deras rekommendationer, rådgivning eller andra tjänster  de erbjuder oavsett vilka de rapporterar till.  

Ifall Ni har godkänt en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till någon  annan rådgivare eller sakkunnig ska vårt totala ansvar i relation till Er minskas. Minskningen  ska ske till det belopp som vi hade kunnat erhålla av externa rådgivaren eller den  sakkunnige om dennes skyldigheter ej hade exkluderats eller reducerats på sådant sätt.  Detta gäller oavsett om rådgivaren eller den sakkunnige skulle haft betalningsförmåga eller  inte.  

Vi innehar inte och accepterar inte något ansvar för förlust eller skada som förorsakats  genom att Ni påläggs skatt eller riskerar att påläggas skatt som en följd av de tjänster som vi har erbjudit Er. Vår rådgivning innefattar inte heller bedömningar om rättsläget i andra  länder och jurisdiktioner än Sverige.  

Vi åtar oss inget ansvar för förlust eller skada som Ni vållas direkt eller indirekt genom av  att vi har beaktat de skyldigheter som åligger oss i enligt bestämmelserna om  klientidentifiering och penningtvätt, enligt vår tolkning av bestämmelserna.  

Vi accepterar inget ansvar för förlust eller skada som förorsakats av omständigheter  utanför vår kontroll, som vi skäligen inte kunde ha tagit med i beräkningen vid avtalets  ingående och vars efterverkningar vi inte heller skäligen kunde avvärjt eller överkommit.  

Om Ni, via skriftlig begäran, vill att en utomstående part får nyttja våra arbetsresultat eller  råd och vi godkänner det, medför detta inte att vårt ansvar ändras. Vi kan inte hållas  ansvariga i förhållande till en sådan utomstående part på något sätt. Om vi på Er begäran  ställer ut intyg, utlåtande eller liknande till en utomstående part, anses vi vara ansvariga i  samma utsträckning som vi kan anses vara ansvariga gentemot Er. Ifall vi kan komma att  vara skyldiga ett visst belopp till en utomstående part till följd av ett sådant ansvar, ska vårt  ansvar gentemot Er minskas i motsvarande grad och vice versa.  

All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat vi alstrar till Er  tillhör oss, men Ni har rätt att nyttja resultatet för ändamålen dem är avsedda för. Framtagna dokument eller annat arbetsresultat som skapats av oss för ej ges allmän  spridning, användas för marknadsföringsändamål eller användas på annat sätt utan särskilt  tillstånd från oss.  

Ifall Ni innehar rättsskyddsförsäkring kan Ni i vissa fall få ersättning ur försäkringen för Era  advokatkostnader. Innan ett uppdrag börjar ska Ni meddela oss om Ni önskar utnyttja  rättsskydd eller rättshjälp. Enligt normala principer och i överensstämmelse med dessa  allmänna villkor har vi rätt att arvodera Er för uppdrag där rättsskydd eller dylikt nyttjas.  Detta medför att om arvodet överstiger försäkringsersättningen är ni betalningsansvariga  för den överskjutande delen. Vi har, oavsett rättskydd och vad som ersätts av den, rätt att  fakturera arvode och annan ersättning för kostnader som kan hänföras till uppdraget.  

  1. UPPDRAGETS UPPHÖRANDE  

Ett uppdrag upphör när vi har utfört uppdraget enligt Era önskemål. Ni kan avsluta vårt  uppdrag genom att skriftligen begära att vi avstår från uppdraget, men Ni måste ändock betala för de tjänster och kostnader vi har haft före uppdragets avslut och i vissa fall arbete  och utlägg för att säkerhetsställa att Ni drabbas av rättsförlust. När misstankar om  penningtvätt, terrorismfinansiering, otillfredsställande klientidentifikation, utebliven  betalning, bristande instruktioner eller om förtroende oss emellan inte längre föreligger är  vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

Om någon av följande faktorerna förekommer har vi rätt att med omedelbar verkan  frånträda vårt uppdrag:  

om Ni trots uppmaning inte betalar vårt arvode i något uppdrag, om överenskommelse om förskott finns, förskottet är nyttjat men inget mer medel  inbetalas enligt vår anmaning, 

– ni blir insolvent och vi anser att det existerar risk för att inte få betalt,  samarbetet sinsemellan oss ej fungerar på ett tillfredsställande sätt under en längre  tid, 

vi måste/har rätt att frånträda uppdraget till följd av lagstiftning eller av andra  orsaker.  

  1. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING 

Vi är angelägna att Ni ska vara tillfredsställd med våra tjänster och att dessa uppfyller Era  krav. Ifall Ni av någon anledning är missnöjd eller har klagomål ber vi Er att kontakta oss så  snart som möjligt. 

Krav gällande vår rådgivning ska framställas skriftligen så snart som, dock senast 30 dagar från att:  

(i) Ni borde ha haft kännedom om de omständigheter på vilka kravet grundas, (ii) det datum sista fakturan utställdes uppdraget som kravet hänför sig till,  

(iii) det datum de aktuella sakförhållandena torde vara kända för Er eller, efter viss  undersökning, kunde ha blivit kända för Er.  

I fall att Ert krav mot oss grundas på anspråk mot Er från tredje man eller myndighet har vi  eller våra försäkringsrådgivare rätt att besvara, reglera och förlika kravet för Er räkning.  Detta gäller under förutsättningen att vi håller Er skadeslösa, men med hänsyn till de  ansvarsbegränsningarna i enlighet med dessa allmänna villkor och i förekommande fall,  enligt uppdragsbekräftelse. Om Ni, utan vårt samtycke, reglerar, ingår förlikning eller  vidtar någon åtgärd med anledning av sådant krav, åtar vi oss inget ansvar för kravet. 

Om Ni vållas skada direkt eller indirekt för att vi har beaktat de skyldigheter som krävs av oss enligt lag, kan vi inte anses vara ansvariga.  

I de fall vi eller vår försäkringsgivare erlägger ersättning till Er i samband med ett krav, ska  rätten till regress mot tredje man överföras till oss eller vår försäkringsgivare, antingen  genom subrogation eller överlåtelse. 

Vårt uppdrag, våra tjänster, dessa allmänna villkor, uppdragsbekräftelser och uppdragsbrev  m.m. ska regleras och tolkas i överensstämmelse med svensk materiell rätt.  

Ifall tvist uppkommer på grund av dessa allmänna villkor, uppdragsbekräftelser, vårt  uppdrag eller våra tjänster, ska avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets  säte ska vara Stockholm, Sverige, och språk som ska användas ska vara svenska.  

Skiljeförfarandet och information som utväxlas under processen, alla beslut eller skiljedom  som meddelas till följd av förfarandet ska behandlas med sekretess och får inte röjas till  tredje man utan den andra partens skriftliga medgivande. En part är dock oförhindrad att  dela information för att nyttja sin rätt i relation till den andra parten, till en  försäkringsgivare eller om en skyldighet föreligger enligt tvingande lag, förordning eller  liknande.  

Oavsett vad som anges i dessa allmänna villkor innehar vi rättigheten att väcka talan i varje  domstol som har jurisdiktion över Er eller någon av era tillgångar.  

Dessa allmänna villkor är antagen av Stellarlex Juristbyrå AB den 2 februari 2021