Omsättningsgränsen för moms höjs

Omsättningsgränsen för moms höjs

Regeringen vill med ett nytt förslag höja omsättningen för momsbefrielsen från 30 000 kronor till 80 000 kronor per år. På så sätt vill man minska administrationen för mindre näringsidkare och för de som funderar på att starta eget. Förslaget innebär att fler små...
Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen ska kompletteras

Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen ska kompletteras

Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen kompletteras enligt ett nytt lagförslag som håller på att tas fram inom Regeringskansliet. ”Vid bedömningen av om ett visst företag utgör ett fåmansföretag ska en fysisk person som är delägare och verksam i...
Bonus-malus görs om – mer miljöstyrning införs

Bonus-malus görs om – mer miljöstyrning införs

Regeringen anser att takten i klimatomställningen måste öka och för att nå klimatmålen måste transportsektorns utsläpp minska. Därför tillför man mer medel i budgetpropositionen så att alla som i år köpt eller ska köpa en bonusbil får ut sina pengar.  Sökta beloppen...
Skattereglerna för tillfälliga uppdrag på annan ort ska förenklas

Skattereglerna för tillfälliga uppdrag på annan ort ska förenklas

Regeringen avser att skapa enklare skatteregler för personal som har tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort. Förslaget består av två delar.  Den ena delen berör de som har tillfälliga anställningar hos en statlig myndighet, region, kommun eller...
Regeringen vill snabba på miljötillstånd genom samråd

Regeringen vill snabba på miljötillstånd genom samråd

Regeringen kommer ge länsstyrelserna i uppdrag att ta fram metoder och samverkansformer som uppmuntrar till att skapa en effektiv samrådsprocess och bidra därmed till näringslivets klimatomställning. Vinnova ska stödja länsstyrelsernas regel- och policyutveckling....
Bygglovsutredningens betänkande lämnas över till regeringen

Bygglovsutredningens betänkande lämnas över till regeringen

Att lovregelverket ska fungera effektivt är en förutsättning för alla som berörs av det kommuner, byggherrar och andra enskilda samt för plan- och byggprocessen som helhet. Utredningens uppgift har varit att föreslå åtgärder som skapar enklare, effektivare och mer...