Expertis

Stellarlex Juristbyrå är en byrå som erbjuder tjänster inom entreprenad-, skatte-, miljö- och bolagsrätt.

Entreprenadrätt

Stellarlex Juristbyrå hjälper er med alla skeden av entreprenadprojekt. Vi tillhandahåller rätt expertis enligt era önskemål.

Entreprenadrätt hänför sig till avtalsförhållandet mellan entreprenör och beställare/byggherre. Förhållandet mellan entreprenör och underentreprenör ingår också inom entreprenadrätten. Stellarlex har stor kompetens att tolka byggbranschens standardavtal på området och arbetar med följande delar av byggprocessen:

 

 • Planering: i ett tidigt skede av byggprocessen hjälper vi er att identifiera och hantera de risker som kan uppstå i en entreprenad.
 • Strategi för avtal och avtalsskrivande: för att få bättre pris och resultat hjälper vi er att utarbeta anpassade förfrågningsunderlag. Det ska utgå från de frågor som är av betydelse för er och ert byggprojekt.
 • Privat och offentlig upphandling: vi tillhandahåller rådgivning för upprättandet av förfrågningsunderlag, kravspecifikationer och stödjer er i genomförandet av upphandlingar.
 • Löpande projektstöd under entreprenaden: vi bistår kontinuerligt med att granska avtalshandlingar för att identifiera tänkbara risker som bör tas in i priskalkyleringen.
 • Hantering av krav och tvister: vi företräder er i domstol eller skiljenämnd och tar era intressen tillvara på det bästa sättet.
Skatterätt

Skatterätten är många gånger avgörande för en verksamhets utveckling, oavsett bransch.

Exempel på skatter som kan påverka privatpersoner eller företag är inkomstskatt, mervärdeskatt, stämpelskatt eller punktskatt, som exempelvis energiskatt.

Vi hjälper er med er verksamhet, alltifrån löpande skatterådgivning till skatteprocesser. Vi rådgiver er beträffande omstruktureringar, företagsöverlåtelser, investeringar, incitamentsprogram och alla andra frågor som kan vara viktiga för er som kund, såsom:

 • fastighetstransaktioner,
 • projektutveckling avseende fastigheter,
 • M&A, privat och publikt,
 • finansiering,
 • optimering,
 • internationell beskattning och gränsöverskridande situationer.

Vi företräder er i tvister och andra rättsliga sammanhang. Vi arbetar med att förebygga och minimera skatterättsliga hinder och risker för er.
Vi erbjuder också hjälp i påverkansarbetet för utformning av lagar och bistår också med att skriva remissvar.

Bolags- & Avtalsrätt

Bolagsrätt är grundbulten i affärsjuridiken då den sätter ramverket för hur ett bolag fungerar som en juridisk person. Avtalsrätten reglerar vilka avtal en juridisk person kan ingå, på vilka sätt och vad som ska ske mellan avtalsparter om oförutsedda omständigheter uppkommer.

Stellarlex Juristbyrå arbetar med alla bolagsformer såsom aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Vi hjälper också att ta fram alla avtal som är nödvändiga i era affärer. Vi kan bistå er med bland annat kapitalanskaffning, nybildning av bolag och ägarfrågor (aktieägaravtal och generationsskiften). Vi biträder er, oavsett om ni är köpare eller säljare vid företagsöverlåtelser i nationella sammanhang. Vi hjälper er i samband med bolagsstämmor där vi kan agera som ordförande och sekreterare oavsett om det är ett noterat eller ett onoterat bolag.

För att den dagliga verksamheten ska kunna löpa på enkelt är det viktigt att alla dokumentationer och policyn är tydligt dokumenterade och uppdaterade särskilt kring ägar-, ansvars- och behörighetsfrågor. Vi bistår er med att dokumentationen motsvarar de krav som ställs inom bolagsrätten. Vi tillhandahåller även praktisk rådgivning till ägare i ägarfrågor och styrelser i det löpande styrelsearbetet.

Bolagstjänster vi erbjuder:

 • Kapitalanskaffning
 • Aktieägaravtal
 • Ägarfrågor
 • Bolagsordning
 • Bolagsstämmor och styrelsemöten
 • Startande av bolag och verksamheter
 • Starta företag samt val av associationsform
 • Protokoll
 • Företrädaransvar

       Avtalstjänster vi erbjuder:

       • Avtalsskrivningar
       • Tvistlösning
       • Avbrytande av avtal
       • Reklamation
       • Förhandlingar vid avtals ingående
       • Omförhandling av avtal
       • Avtalstolkning
       • Granskning och utveckling av befintliga standardavtal.
                    Miljörätt och energirätt

                    Rättsliga frågor kring miljö och energi blir allt viktigare i dagens samhälle, oavsett bransch eller verksamhet.

                    Klimatutmaningarna har ställt miljöfrågorna på sin spets och som även påverkar energisektorn, som i sig är en komplex bransch.
                    Stellerlex Juristbyrå erbjuder miljörättslig och energirättslig expertis inom olika frågor och hjälper er med rättsliga prövningar och ärenden som rör industrier och förbränningsanläggningar. Vi är också verksamma inom frågor som gäller finansiering, tillstånd samt handel och distribution av exempelvis el och fjärrvärme. Vi arbetar nära er som klient och er övriga rådgivare. Vid behov tar vi gärna en samordnande och proaktiv roll. Kunskap om och förståelse för er verksamhet ihop med vår juridiska expertis är grunderna i vår rådgivning till er. Vi bistår med analyser av hur risker ska beaktas vid bland annat en företagsöverlåtelse, fastighetsförsäljning eller investering i infraktstruktur. Vi hjälper er att minimera risker och rättsliga hinder som kan uppstå i olika sammanhang.
                    Vi företräder er också i tillståndsprövningar avseende miljöfarlig verksamhet och andra tillsynsfrågor.

                    Vi hjälper er med:

                    • miljötillståndsprövning
                    • dispensärenden
                    • rättsutredningar
                    • strategiska analyser
                    • rådgivning i miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetsöverlåtelser
                    • miljörisker i transaktioner, riskminimering
                    • avfallsfrågor och producentansvar
                    • industrier och förbränningsanläggningar
                    • finansiering
                    • tillstånd
                    • handel och distribution av exempelvis el och fjärrvärme